Kompetencje kluczem do kariery

fewsue

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od 1 września 2016 roku realizuje projekt pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” w ramach Działania 8.5  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Rekrutacja do projektu, w tym do udziału w dodatkowych zajęciach oraz na Szkolenie spawalnicze metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego została przeprowadzona we wrześniu 2016 roku.
Od 3 października trwają dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje w zakresie porozumiewania się w j. angielski i matematyczne skierowane do uczniów klas maturalnych Technikum Handlowego i Mechanicznego, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze rozwijające podstawowe kompetencje naukowo-techniczne i umiejętności uczenia się dla uczniów klas II, III i IV Technikum Handlowego i Mechanicznego.  W projekcie zostanie zakupione doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie w nowoczesne sprzęty i materiały dydaktyczne zgodne z zdiagnozowanym zapotrzebowanie Szkoły. Zajęcia są realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. W najbliższym czasie rozpocznie się Szkolenie spawalnicze metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego skierowane do 10 uczniów ZSP w Klimontowie. Uczniowie podczas szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z techniką spawania blach i rur metodą MAG. Szkolenie zostanie zakończone zewnętrznym egzaminem przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
W przyszłym roku w projekcie zostaną zorganizowane pozostałe szkolenia: Obsługa wózka widłowego – dwie edycje dla 20 osób oraz Nowoczesne metody aktywnej sprzedaży – jedna edycja dla 10 osób.
Uczestnicy projektu będą również korzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, ukierunkowanego na wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych: inicjatywności i przedsiębiorczości.
W okresie wakacyjnym zaplanowano staże, które zostaną zorganizowane dla 45 osób – w dwóch edycjach: I edycja w 2017 roku, II w 2018 roku.

Projekt „Kompetencje kluczem do kariery” skierowany jest do  uczniów Technikum Mechanicznego i Handlowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia Technikum Handlowego i Mechanicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, szkoleniach oraz stażach zawodowych u pracodawców oraz zwiększenie przygotowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach: technik mechanik i technik handlowiec w doposażonych pracowniach symulacyjnych. Projekt realizowany jest na obszarze powiatu sandomierskiego w woj. świętokrzyskim od 01.09.2016 do 31.08.2018. Zaplanowano w nim m. in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające  kompetencje w zakresie porozumiewania się w j. obcych oraz matematyczne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz staże.Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 342 824,18 zł. Koszt całkowity projektu: 367 859,18 zł.

Informacje o projekcie w Biurze Projektu
(ul. H. Sienkiewicza 70, pokój nr 15, I piętro, Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonu: 41 200 30 14.