Warsztaty na temat agresji i przemocy

Przemoc i agresja stanowią poważny problem cywilizacyjny. Dotyka on dzieci i młodzież
w szkołach, jest obecny w pracy, w domu, na ulicy. Posiada różne formy: psychiczną, fizyczną, słowną. Niesie ze sobą różnorakie skutki, a jego przyczyny wynikają z różnych źródeł.
O tym wszystkim można było dowiedzieć się 7 października w piątek, podczas zorganizowanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego – warsztatach pod hasłem: „Wczesna interwencja zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinie”.
Trenerem na szkoleniu był Pan Łukasz Niewczas, certyfikowany terapeuta uzależnień, pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, współpracujący
z Punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami prowadzonym przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Dofinansowanie na jego przeprowadzenie uzyskało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”
z Kielc w ramach konkursu ogłoszonego przez Wydział Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy przede wszystkim osoby z instytucji, które z racji swoich obowiązków stykają się z problemem agresji i przemocy – mówi Katarzyna Sobczyk z ARL. – Udział wzięli w nich pracownicy MOPS, Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, policji, placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na szkoleniu byli też obecni pedagodzy szkolni i nauczyciele, gdyż to właśnie w szkołach mamy do czynienia z dużym odsetkiem zachowań związanych z przemocą, agresywnych, w tym też autoagresywnych. Pedagodzy szkolni identyfikują także przypadki dzieci padających ofiarą przemocy w rodzinie. Szkoła jest tym miejscem, gdzie należy edukować młodych ludzi, wskazywać im, że przemoc i agresja nie rozwiązują żadnych problemów, a często stanowią zarzewie większych dramatów.
Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać z takimi aspektami, jak:

• pojęcie agresji, autoagresji i przemocy,
• diagnoza problemowa doświadczanych problemów,
• skala zjawiska wśród nastolatków,
• mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie,
• podłoże i przyczyny zachowań autoagresywnych,
• pierwszy kontakt w pracy z osobami agresywnymi i stosującymi przemoc,
• metody i techniki pracy indywidualnej i grupowej.

Podczas warsztatów uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy, jako przykłady wskazując na konkretne przypadki zachowań agresywnych. Wskazywali oni na źródła przemocy, takie jak środowisko rodzinne, otoczenie czy wpływ grupy rówieśniczej. Istotnym utrudnieniem jest przewlekłość postępowań sądowych w sprawach związanych z przemocą domową, zjawisko to tworzy bariery, w wyniku których dobro ofiar schodzi na dalsze miejsce i co gorsza – nie przerywa w sposób zdecydowany przeżywanego przez nie dramatu. Istnieje też pewien stopień przyzwolenia społecznego, w wyniku którego część zachowań agresywnych wydaje się być postrzegana jako uzasadniona albo przynajmniej mało szkodliwa. Zwrócono uwagę na ważny element, jakim jest szybkie reagowanie w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami przemocy i tu właśnie pomoc i działanie instytucji publicznych jest nieodzownym elementem zwalczania zjawiska.
Sporo miejsca poświęcono na kwestię reagowania na przemoc, a następnie kolejne etapy pomocy dla osoby dotkniętej przemocą i agresją – ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu osobistego, rozmowy, okazania empatii i zrozumienia oraz udzielania odpowiedniego wsparcia.
Uczestnicy ocenili szkolenie jako przydatne i potrzebne; wymiana opinii i doświadczeń uzupełnione zdobyciem nowej, cennej wiedzy służyć może wypracowaniu odpowiednich metod zwalczania negatywnych zjawisk jakimi są przemoc i agresja, rozwijać metody edukowania, zwłaszcza młodzieży pomagają w wypracowywaniu wspólnego stanowiska oraz sprzyjają zacieśnieniu współpracy instytucji oraz środowisk stykających się na co dzień z agresją i jej ofiarami.