MKiDN. Nabór wniosków na wizyty studyjne

filesTrwa nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” dla Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej”.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zachęca do udziału w konkursie w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej – część „a” na wizyty studyjne

Dostępne środki mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury. Nawiązanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014-2021 lub innych europejskich źródeł.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru

Dofinansowanie przyznawane jest na jedno z dwóch kwalifikujących się rodzajów Wizyt Studyjnych:

1. wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie

2. przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce

Instytucja może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski. Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę na terenie jednego kraju (Polska, Norwegia, Islandia lub Liechtenstein). Każdy ze złożonych wniosków będzie podlegał indywidualnie ocenie formalnej, a w przypadku uzyskania dofinansowania będzie przedmiotem oddzielnej umowy.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

O dofinansowanie na Wizyty Studyjne mogą ubiegać się wyłącznie polskie podmioty o następującej osobowości prawnej:

– państwowe i samorządowe instytucje kultury;

– publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;

– uczelnie publiczne (w przypadku działań realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);

– archiwa państwowe;

– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

– organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Pojęcie „organizacji pozarządowej” powinno mieć znaczenie zgodne z art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

W celu odbycia Wizyty Studyjnej wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami zNorwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Podmioty z Państw-darczyńców kwalifikujące się do udziału w działaniu:

– instytucje kultury;

– artystyczne szkoły i uczelnie, w tym specjalistyczne uniwersytety i uniwersyteckie colleges;

– samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym, w tym: wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uczelniach publicznych oraz wydziały artystyczne i wydziały związane z kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uniwersyteckich colleges i uniwersytetach specjalistycznych;

– archiwa;

– jednostki samorządowe;

– organizacje pozarządowe ze sfery kultury;

– podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu, jednak nie później niż do 30 marca 2017 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe dane o konkursie dostępne są pod adresem:http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-wizyty-studyjne-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej—czesc–a–dla-programu–promowanie-roznorodnosci-kulturowej-i-artystycznej–4177.php

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MKiDN (w dni robocze, od 11.00 do 15.00):

– Pani Małgorzata Bacińska, tel. 22 42 10 538

– Pani Agnieszka Pałęcka, tel. 22 42 10 484

– Pan Jacek Mikuszewski, tel. 22 42 10 466

– Pan Marek Góźdź, tel. 22 42 10 359

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy i Spraw Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Tel. + 48 (22) 42 10 302, Fax . + 48(22) 42 10 371 dfe@mkidn.gov.pl

Źródło: www.ngo.pl