Konkurs MNiSW: Finansowanie projektów w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

files2Konkurs MNiSW: Finansowanie projektów w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Termin zgłaszania projektów mija 14 października 2016 r.
I. Przedmiot konkursu

Celem programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, zwanego dalej „programem”, jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, w tym:
rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
propagowanie kultury innowacyjności;
zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich
– przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
Zgłaszane do finansowania projekty powinny dotyczyć działań planowanych do realizacji w okresie semestru letniego (od lutego do czerwca) 2017 r. i zawierać koncepcję oraz program organizacji co najmniej 8 cyklicznych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:
dla grup obejmujących łącznie co najmniej 70 uczestników;
w wymiarze co najmniej 45 minut;
w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów;
przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć;
w obiektach uczelni, jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „ustawą”, lub w innych miejscach, przy czym co najmniej 50% zajęć – w obiektach uczelni lub jednostki naukowej.
II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu

O przyznanie finansowania w ramach programu może ubiegać się wnioskodawca będący:
jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy;
podmiotem działającym na rzecz nauki.
Środki finansowe w ramach programu nie mogą być przyznane podmiotom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W celu realizacji projektu w ramach programu podmiot wskazany w pkt 1 może podjąć współpracę z innym podmiotem, w szczególności prowadzącym działalność na rzecz popularyzacji nauki i badań naukowych wśród dzieci i młodzieży.
W przypadku współpracy, o której mowa w pkt 3, wnioskodawca dołącza do wniosku porozumienie lub umowę o współpracy.
Za prawidłową realizację projektu, prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków oraz ich rozliczenie odpowiada wnioskodawca.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2016 r., w formie papierowej w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem: „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, lub do biura podawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w placówce pocztowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Źródło: www.ngo.pl