NOWA SZANSA dla osób bezrobotnych

nowa szansa

Informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „NOWA SZANSA” dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów.
Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Kunów i Ostrowiec Św. poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji wykorzystującej elementy aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
Zaplanowano w nim m. in. pracę socjalną, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychospołeczne, warsztaty rozwoju zawodowego i warsztaty psychospołeczne, szkolenia zawodowe oraz staże dla 32 osób.
Najważniejsze efekty realizacji projektu: co najmniej 26 uczestników i uczestniczek projektu uzyska nowe kwalifikacje, co najmniej 11 osób znajdzie pracę.
Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 556 410,20 zł.
Koszt całkowity projektu: 586 050,20 zł. Realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2016 r.

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/660-lista-pozytywnie-ocenionych-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-9-1-oraz-sklad-komisji-oceny-projektow-w-ramach-rpows