Otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r.

POL_województwo_świętokrzyskie_COA.svgZarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych:

W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań. Na realizację wymienionych zadań przeznacza się kwotę ogółem: 160 600,00 zł.

Katalog zadań:

Zadanie 1

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Zadanie 2

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień  dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Zadanie 3

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w   różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Zadanie 4

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zadanie 5

Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.

Zadanie 6

Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Kompletne oferty należy składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /Budynek C2, III piętro pok. 311 – sekretariat/ lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/51213-ogloszenie-otwartego-ii-konkursu-ofert-na-wsparcie-ze-srodkow-pfron-w-2016-r-realizacji-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-zlecanych-fundacjom-oraz-organizacjom-pozarzadowym