159 mln zł dla podmiotów ekonomii społecznej

logo_cwiseDo podmiotów ekonomii społecznej od 2017 r. trafi niemal 159 mln zł. W ramach tych środków 154,5 mln zł zostanie przeznaczonych na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają trudności w otrzymaniu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Pozostałe 4,4 mln zł zostanie przeznaczone na instrument reporęczeniowy.

Oferta pożyczkowa składać się będzie z dwóch podstawowych instrumentów:

Pożyczka na start – główne parametry wsparcia
pożyczkobiorcy – podmioty ekonomii społecznej (PES), które działają nie dłużej niż 12 miesięcy,
maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. zł,
okres spłaty pożyczki – maksymalnie 5 lat.
Pożyczka na rozwój – główne parametry wsparcia
pożyczkobiorcy – PES, które działają powyżej 12 miesięcy,
maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. zł,
okres spłaty pożyczki – maksymalnie 7 lat.
Kwota 154,5 mln zł w ramach oferty pożyczkowejrozdysponowana zostanie na pięć poniższych makroregionów:

Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)

Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie)

Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie)

Makroregion IV (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Makroregion V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie).

Środkami w ramach makroregionów dysponować będą Pośrednicy finansowi,wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego w drodze przetargu spośród podmiotów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, znajomość lokalnych potrzeb i uwarunkowań oraz proponujących właściwą metodologię oceny wniosków o pożyczkę składanych przez podmioty ekonomii społecznej lub dysponujących wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do opracowania takiej metodologii.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

O pożyczki mogą ubiegać się Podmioty Ekonomii Społecznej, do których należą:

przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
organizacje pozarządowe (o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
spółki non-profit, (o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), o ile udział sektora
– Spółdzielnie socjalne przy odpowiednim wsparciu mogą dynamicznie się rozwijać i zatrudniać więcej osób. Mysię że spółdzielczość socjalna może być bardzo ważnym pracodawcą dla osób wykluczonych społecznie – powiedział Marek Olszewski Prezes Spółdzielni Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” z Ostrołęki

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: www.ngo.pl