Nowy podatek w działalności gospodarczej pojawi się już od 1 września 2016 r.

Podatek, o który mowa to podarek wprowadzony ustawa z 6 lipca i dotyczy obrotu w sprzedaży detalicznej. Był on już zapowiadany od pewnego czasu i dużym niepokojem oczekiwany przez kupców. Ustawa ostatecznie określiła  formalne i materialne elementy konstrukcji nowej daniny publicznej. Jest to podatek o charakterze przychodowym i zależy od wielkości sprzedaży detalicznej towarów.  Obejmie on podatników, którymi  są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów. Przez sprzedawców detalicznych rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę cywilną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej.

Konsument zaś, to  osoba fizyczna, która: nie prowadzi działalności gospodarczej oraz taka, która prowadzi wprawdzie działalność gospodarczą jednak nabywa towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także, w myśl ustawy konsumentem jest tzw. rolnik ryczałtowy.  Sprzedaż towarów na rzecz tych trzech kategorii podmiotów jest objęta podatkiem od sprzedaży detalicznej. Od nowego podatku wyłączone są osoby (przedsiębiorcy), dla których sprzedaż dokumentowana będzie fakturą VAT zawierającą numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Przedmiotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Do tego przychodu zalicza się również kwoty otrzymane przez podatnika
z tytułu zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Jednocześnie przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu VAT.
Są jednak pewne towary które są wyłączone z  opodatkowania podatkiem sprzedaż detaliczną, należą do nich:

 1. energia elektryczna oraz gaz ziemny dostarczane do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
 2. paliwa stałe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
 3. używane do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym;
 4. oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych oraz olejów opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 lit. a ustawy o podatku akcyzowym;
 5. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawą opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu netto ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł i dotyczyć będzie przychodu osiągniętego od tej chwili do końca danego miesiąca. Kwota przychodu będzie liczona narastająco w kolejnych dniach od rozpoczęcia sprzedaży podatnika w danym miesiącu do zakończenia sprzedaży w tym miesiącu.
Czyli, jak widać  przychód, który zostanie osiągnięty  do łącznej wysokości 17 mln zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu. Z chwilą osiągnięcia miesięcznie tego przychodu wartość nadwyżki, liczona narastająco, ponad tę kwotę podlegać będzie opodatkowaniu. Skala podatku ma charakter progresywny, i tak:

 1. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł
 2. 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Rozliczenie i płatność podatku dokonywana  będzie za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Zatem pierwsze wpływy
z podatku do budżetu nastąpią już 25 października 2016 roku.
Można oczekiwać, z chwilą wprowadzenia nowego podatku, szeregu pytań i wątpliwości
z jakimi przyjdzie się podatnikom zetknąć, np.:

 1. czy wszyscy kupcy muszą składać deklaracje?
 2. jak wypełniać deklaracje?
 3. czy podatkiem objęta jest sprzedaż wysyłkowa?
 4. jakich spodziewać się można kontroli i jakie grożą sankcje za uchybienia?

Na te, i szereg innych pytań będziemy mogli uzyskać odpowiedź z ust kompetentnych pracowników ostrowieckiego Urzędu Skarbowego na szkoleniu – konferencji, jaką Agencja Rozwoju Lokalnego organizuje wraz Urzędem Skarbowym jeszcze w miesiącu sierpniu. O szczegółach dotyczących szkolenia poinformujemy Państwa na łamach prasy i oczywiście na naszej stronie internetowej, ale już teraz pragniemy wszystkich Państwa, zainteresowanych tematyką zaprosić, zwłaszcza, że szkolenie będzie nieodpłatne.