Drugi nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” tylko do 1 września

Do 1 września 2016 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast.

Projekty zgłoszone w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie powinny dotyczyć wpływu obywateli na kształtowanie polityk i strategii na poziomie lokalnym i europejskim.

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, w latach 2016-2020 większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty poruszające następujące kwestie:

 •     Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat
 •     Solidarność w czasach kryzysu
 •     Zwalczanie stygmatyzacji “imigrantów” i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie
 •     Debata nad przyszłością Europy

Maksymalny możliwy do uzyskania grant to 150 000 euro na realizację całego projektu, minimalna kwota dofinansowania to 5 000 euro. Zgodnie z zasadami współfinansowania i niełączenia dotacji, dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu, a dodatkowe fundusze przeznaczone na realizację projektu muszą pochodzić spoza budżetu Unii Europejskiej.

Ogłoszony przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, trwający do 1 września, najbliższy nabór wniosków dotyczy dwóch spośród czterech działań realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli”:

> Działanie 2.1. Partnerstwo miast:

Przykładowe działania:

 •     spotkania,
 •     konferencje,
 •     debaty obywateli miast partnerskich;

Wnioskodawcy/partnerzy:

 •     miasta/władze miejskie,
 •     komitety ds. partnerstwa,
 •     inne organizacje reprezentujące samorządy terytorialne;

Minimalna liczba partnerów:

 •     dwa kraje uczestniczące w programie, z których jeden jest krajem członkowskim UE;

Maksymalny czas trwania projektu: 21 dni;

Maksymalna kwota dotacji: 25 000 euro;

> Działanie 2.2. Sieci miast:

Przykładowe działania:

 •     wymiana dobrych praktyk,
 •     spotkania wokół wspólnych tematów,
 •     tworzenie nowych rozwiązań;

Wnioskodawcy/partnerzy:

 •     miasta/władze miejskie,
 •     komitety/sieci miast partnerskich,
 •     inne poziomy samorządów,
 •     federacje/stowarzyszenia samorządów,
 •     inne organizacje reprezentujące samorządy;

Wyłącznie jako partnerzy:

 •     organizacje społeczeństwa obywatelskiego nienastawione na zysk;

Minimalna liczba partnerów:

 •     cztery kraje uczestniczące w programie, z których jeden jest krajem członkowskim UE;

Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące;

Maksymalna kwota dotacji: 150 000 euro.

Wnioski składane są drogą elektroniczną, do 1 września 2016 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

Następny termin naboru wniosków upływa w marcu 2017. Aplikacje o dofinansowanie projektów planowanych we wszystkich komponentach i działaniach programu „Europa dla obywateli” – Komponencie 1. Pamięć europejska oraz działaniach objętych Komponentem 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: 2.1. Partnerstwo miast, 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – będzie można składać do 1 marca 2017 roku.

Zarządzanie programem „Europa dla obywateli” powierzono Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury w Brukseli; promocją programu, szkoleniami i konsultacjami wniosków składanych przez polskich wnioskodawców zajmuje się Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” w Warszawie.

Szczegółowy harmonogram i wymagania związane z procedurą składania wniosków – na stronach www.europdlaobywateli.pl i https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Źródło: www.ngo.pl