Konkurs w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji tj. Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:
1) Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.
2) Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in.: specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).
3) Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem, w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np.: pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia).
4) Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez:
a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej;
b) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii specjalistycznego wsparcia.
5) Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
–  jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
– instytucje pomocy i integracji społecznej,
– podmioty organizujące pieczę zastępczą,
– podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 19 668 600 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowanych.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 25 lipca do dnia 12 sierpnia 2016 roku w wersji elektronicznej (do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI) oraz w wersji papierowej (w dni robocze od godziny 8:00 do 15:00 do 12 sierpnia 2016 r.) w sekretariacie  Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, (I piętro pok. 105) ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.
Suma kontrolna wniosku przekazanego przez system LSI i suma kontrolna wniosku w wersji papierowej musi być tożsama.
Zachowanie terminu do 12 sierpnia 2016 r. (do godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.
Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec listopada 2016 roku.
Kontakt:
Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.
Dodatkowo informacji udziela:
•    Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
•    Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74),
•    Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.2.1 wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 (link: http://www.2014-2020.rpo swietokrzyskie.pl/index.php/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow) oraz w wersji papierowej w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Źródło: www.sejmik.kielce.pl