Konkurs w PO WER

Konkurs w PO WER: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej – konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 (od 25 lipca do 16 września 2016 r.).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów realizować można wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2016 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 850 000,00 zł, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursu

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz

w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: Kopernik@ncbr.gov.pl

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER

Źródło: www.ngo.pl