Konkursy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych. Oferty należy składać do 7 czerwca 2016 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

1. „Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza – seminaria na temat pogłębienia patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”

2. „Śladami Żołnierzy Wyklętych – wyjazdy naukowe ukierunkowane na zdobywanie i poszerzanie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym w latach 1945-1963”
Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych zadaniami.

Celem zadań jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży z obszarów wiejskich oraz promowanie kultury i historii.

Wiecej informacji o konkursach: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1916262.html

Źródło: www.fundusze.ngo.pl