Wsparcie dla przedsiebiorców

W dniu 29 kwietnia o godzinie 15.00 zakończył się, krótko trwający, bo tylko jeden miesiąc okres naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze MŚP w województwie świętokrzyskim w ramach działania 2.5 RPO Świętokrzyskie „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

W okresie poprzedzającym oraz już w trakcie prowadzenia naboru Agencja Rozwoju Lokalnego zorganizowała dwie konferencje dla przedsiębiorców – potencjalnych beneficjentów środków pomocowych, mające na celu przybliżenie zagadnień związanych ze specyfiką aplikowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 oraz podanie szeregu uwag technicznych przy sporządzaniu wniosków i przygotowywaniu niezbędnych załączników i innych dokumentów aplikacyjnych. W obu konferencjach wzięło udział dwudziestu ośmiu przedsiębiorców z czego kilku zwróciło się z o dalszą pomoc w postaci konsultacji przed podjęciem decyzji o aplikowaniu, jak  też w trakcie sporządzania biznesplanów do wniosków. Dwaj przedsiębiorcy skorzystali z oferty przygotowania wniosków w sposób kompleksowy przez partnera ARL, współorganizatora drugiej konferencji, firmy ASCEND CONSULTING z Nałęczowa. Największym wyzwaniem i jednocześnie największą trudnością z jaką musieli się uporać wnioskujący było nadanie waloru innowacyjności swoim rozwiązaniom inwestycyjnym, bądź to w sferze produktu, bądź technologii, a także wymóg wpisania się w zakres jednej z regionalnych inteligentnych specjalizacji przyjętych dla województwa świętokrzyskiego. Z kolei nie sprawiło już tym razem większych problemów zastosowanie w nowej perspektywie ograniczeń wynikających z tzw. pomocy de minimis  oraz dostosowanie się do wymagań formalnych, co do sposobu uporządkowania składanych dokumentów w formie papierowej i obsługi LSI (lokalnego systemu informatycznego) służącego do składania wniosków drogą internetową.

Kontynuując tę dobrą praktykę, organizacji konferencji dotyczących przekazania przedsiębiorcom informacji o szansach pozyskania środków finansowych na rozwój i zachęcenia ich do podejmowania starań, oferując jednocześnie pomoc ze swej strony, Agencja Rozwoju Lokalnego wraz z firmą ASCEND CONSULTIG przygotowała kolejne spotkanie, dotyczące tym razem aplikowania o środki z działania 1.2  „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”.
Działanie to adresowane jest do węższej grupy przedsiębiorców niż wspomniane wyżej działanie 2.5, gdyż odnosi się do  inicjatyw polegających na zlecaniu i przeprowadzaniu badań, przygotowania prototypów, które mogą zostać wdrożone do produkcji, ale też, co jest specyficznym dla naszego regionu, możliwości zakupu now-how, licencji powstałych w wyniku prac badawczych już przeprowadzonych, z koniecznością wszakże poczynienia prac przystosowawczych i wdrożeniowych czyli tzw. prac rozwojowych. Aplikowanie w tym działaniu trwać będzie jeszcze do końca maja bieżącego roku, a rozstrzygnięcia zapowiadane są na listopad 2016 r.
Trudno jest obecnie określić jak liczna może być grupa osób wśród naszych przedsiębiorców, która byłaby zainteresowana i wykazywałaby aktywność w sferze określanej jako B+R (badania i rozwój). Spośród korzystających w ARL z nieodpłatnych porad i konsultacji biznesowych w ostatnim okresie trudno byłoby wytypować takich przedsiębiorców, jednak z uwagi na potrzebę pobudzenia w naszym regionie planowania rozwoju gospodarczego poprzez sięganie do wyników badań naukowych oraz tworzenie rynku usług badawczych, pobudzanych popytem ze strony biznesu, także w stosunku do uczelni z naszego regionu, zarząd ARL uznał za celowe zorganizowanie takiej konferencji.

Jako kolejny obszar stymulacji inteligentnego rozwoju jawi się obecnie wsparcie o zakresie krajowym, jest to: Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  obejmuje dłuższy okres naboru wniosków, bo trwa od 4.04.2016 r. do 29.07.2016 r. Nawiązanie do tego programu będzie także tematem organizowanego spotkania.

Planowana konferencja może zapoczątkować cykl dalszych spotkań i szkoleń mających na celu ożywienie idei innowacyjności, wdrażania badań naukowych do przemysłu w naszym regionie.  Agencja Rozwoju Lokalnego zamierza zaprosić do współpracy w realizacji tej zakrojonej na dłuższą perspektywę czasową idei, partnerów spośród najbliższych nam uczelni i organizacji samorządu gospodarczego, izb gospodarczych, organizacji pracodawców i wszystkich, którzy wyrażą chęć wspólnego działania w tej materii.

Przy organizacji najbliższej konferencji dotyczącej działania 1.2 RPO Świętokrzyskie, bardzo cennym jest poparcie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przyjmującego patronat nad konferencją oraz współpraca zarządu Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej, Dyrekcji Oddziału Banku PeKaO SA w Ostrowcu Św., jak też wspomnianej wcześniej firmy ASCEND CONSULTING.

Planowany termin konferencji „Szanse na rozwój w drodze wykorzystania środków pomocowych w ramach RPO Świętokrzyskie Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” to wtorek 10 maja 2016 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Lokalnego przy ulicy Sandomierskiej 26A  o godzinie 10.00, w sali nr 123 (Inkubator Przedsiębiorczości, I piętro) . Szczegóły co do programu konferencji zostaną podane na stronach internetowych Urzędu Miasta i Agencji Rozwoju Lokalnego. Już dziś jednak pragniemy zaprosić zarówno tych, którzy zainteresowani są aplikowaniem o środki finansowego wsparcia, zamierzają uczynić to w kolejnych edycjach, jak też wszystkich tych, którym na sercu leży sprawa podniesienia przedsiębiorczości naszego regionu na wyższy poziom technologiczny.