PARP dla przedsiębiorców

PARP uruchomił konkurs wsparcia dla mikro i małych firm produkcyjnych z siedzibą w Polsce, które przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1) opracowanie:
a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2)  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 tys. zł, a jego wielkość może wynosić do 80 proc. całkowitych wydatków, objętych wsparciem.

O dofinansowanie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać do 21 kwietnia 2015 r.

Pełna informacja znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/more/46430