Ocena pomysłu innowacyjnego

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach oferuje usługę oceny pomysłu innowacyjnego. Przedsiębiorstwa mogą przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia, produktu czy technologii oraz dokonać analizy efektywności ekonomicznej. Zastosowanie nowego rozwiązania może znacząco zwiększyć przychody firmy, poprawić rentowność czy zdobyć nowe rynki.

Usługa przeznaczona jest dla:
– przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim;
– przedsiębiorstw prowadzących działalność w jednej z kluczowych specjalizacji regionu wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa świętokrzyskiego „Od absorbcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014- 2020+”.

Kluczowe Specjalizacje Regionu Świętokrzyskiego to:
– Przemysł metalowo – odlewniczy
– Zasobooszczędne budownictwo
– Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
– Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
– Technologie informatyczno – komunikacyjne
– Branża targowo – kongresowa
– Zrównoważony rozwój energetyczny.

Staropolska Izba przemysłowo – Handlowa realizuje usługę oceny pomysłu innowacyjnego we współpracy z firmą Innoco sp. z o.o. będącym partnerem merytorycznym.

Etapy realizacji: 
1. Diagnoza stanu – weryfikacja innowacyjności pomysłu.
2. Opracowanie analizy nowego rozwiązania wraz z propozycją planu wdrażania.
3. Podsumowanie realizacji usługi – przekazanie oraz prezentacja zarządowi przedsiębiorstwa opracowanej analizy i planu wdrażania.

Efekty działań w ramach usługi:
1. Analiza zgłoszonego przez firmę pomysłu.
2. Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami przedsiębiorstwa, którego celem jest uszczegółowienie informacji na temat analizowanego pomysłu z wykorzystaniem min. metod takich jak: identyfikacja potrzeb rynkowych, definicja produktu/ technologii, usługi, analiza otoczenia przez pryzmat 5 sił Portera, analiza SWOT pomysłu oraz identyfikacja potencjalnych modeli biznesowych.
3. Opracowanie wstępnych założeń finansowych i analiza efektywności ekonomicznej ocenianego pomysłu.
4. Raport zawierający zinterpretowane dane i informacje z warsztatu i analizy danych wtórnych oraz wiedzy eksperckiej.
5. Plan wdrożenia określający potencjalne scenariusze postepowania oraz działania w odniesieniu do ocenianego pomysłu innowacyjnego.

Koszt usługi:
Bezpłatna stanowi pomoc de minimis
, usługa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV etap)”

Szczegóły i kontakt:
Staropolska Izba Przemysłowo –Handlowa
www.siph.com.pl
Marta Pawłowska
e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl
41 368 02 78