Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2018

Ostrowiec Świętokrzyski 18 czerwca 2018 r.

Przetarg

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 08.06.2018r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 569265- N – 2018) na wykonanie usługi pn. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 8 czerwca 2018r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. Zm)

na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Ważne:

w pozycji 10, 16 i 27 należy wskazać cenę za kg.
W nawiązaniu do  postępowania znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1 informujemy, iż w załączniku 6F należy wskazać cenę za kg.
Wskazanie ceny za inną jednostkę miary zostanie odpowiednio przeliczone.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – załączniki

Ogłoszenie nr 569265-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski 11 maja 2018r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ARP/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie – catering

Załączniki

 


Ostrowiec Świętokrzyski 8 maja 2018r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/PIEK/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie i załączniki


Ostrowiec Św., dnia 30 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,
ODRZUCENIU OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

w sprawie zamówienia publicznego z dnia 30.03.2018 r., nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1 (ogłoszenie BZP: nr 537998-N-2018) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie usługi pn. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna
i pozaformalna osób dorosłych realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego”.

Zawiadomienie


Ostrowiec Św., dnia 16 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w sprawie zamówienia publicznego z dnia 28.03.2018 r., nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  11 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 30 marca 2018 r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(ogłoszenie BZP: nr 537998-N-2018) na wykonanie usługi
pn. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu
UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS
Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego”.

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  10 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2018/3

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert – szkolenie kucharz

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  6 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 28 marca 2018 r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(ogłoszenie BZP: nr 537586-N-2018) na wykonanie usługi pn.
zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  4 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ostrowiec Świętokrzyski,30 marca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 537998-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.  – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski, 30 marca 2018 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NP/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn.zm)
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 537586-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.  – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski, 26 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA –

projekt „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


 

Ostrowiec Świętokrzyski, 21 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a/2

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.:
KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO – I STOPIEŃ
w ramach projektu pn: „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokumentacja przetargu:

Zaproszenie do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki


Przetarg

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 12 marca 2018r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 529550-N-2018) na wykonanie usługi pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Protokół – otwarcie ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 13 marca 2018 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

Część 1) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. KURS OPERATOR SUWNICY,

Część 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. KURS DLA KANDYDATÓW
NA KSIĘGOWEGO – I STOPIEŃ

w ramach projektu pn: „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokumentacja zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert – „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”

Szczegółowy opis warunków zamówienia + załączniki – „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU” 


Ostrowiec Świętokrzyski, 12 marca 2018r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn.zm)

na

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dokumentacja przetargu:

Ogłoszenie nr 529550-N-2018 z dnia 2018-03-12 r – Biuletyn Zamówień Publicznych

SIWZ – „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Załączniki – „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

 


Zamówienia publiczne 2017

Więcej....

Zamówienia publiczne 2016

Więcej....