Zamówienia publiczne


Zestawienie cen zaoferowanych w postępowaniu Znak sprawy: ARL/OCHR/2017
ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Św., przy ulicy Sandomierskiej 26 A.
tj. Centrum Biurowo – Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości (chronione
w godzinach 15.00-7.00 – w dni robocze; soboty, niedziele i święta- ochrona całodobowa),
na działkach nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².
przyłączenie instalacji systemu alarmowego zamontowanego w budynku przy ul. Sienkiewicza
70 w Ostrowcu Świętokrzyskim do stacji monitorującej

protokół 2017 ochrona


Ostrowiec Św., dnia 22 grudnia 2017 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22 z poz. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 05.12.2017 r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

zawiadomienie oferta


Ostrowiec Św. 19 grudnia 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/SNP/2017/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie spawania metodą MAG rozszerzonego o moduł przecinacza tlenowego, w ramach projektu pn: „Szansa na przyszłość”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Zaproszenie spawanie


Ostrowiec Św., 19 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie środków chemicznych określonych w załączniku nr 1 do siedziby Zamawiającego według jego potrzeb w transzach poczynając od stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
na podstawie zamówień zgłoszonych wg potrzeb zamawiającego ( min. 6 razy w miesiącu).

Zaproszenie chemia


Ostrowiec Św., 19 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.

Zaproszenie papiernicze


Ostrowiec Św., 14 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

I. Przedmiot zamówienia:
1) ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Św., przy ulicy Sandomierskiej 26 A. tj. Centrum Biurowo – Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości (chronione w godzinach 15.00 – 7.00 – w dni robocze; soboty, niedziele i święta – ochrona całodobowa),
na działkach nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².

zaproszenie_ochrona 2017


Przetarg
znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 05.12.2017r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 623839- N – 2017)
na wykonanie usługi pn. „sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

protokoł 2017 grudzien-1


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel/fax: 41/248-03-70
www.arl.ostrowiec.pl
arl@arl.ostrowiec.pl

 

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego  Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

SIWZ nowela 2017 grudzień

bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id=76da5a3f-4193-4ce4-ad8e-58cbef8da190

 

Załączniki pomocnicze do przetargu

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_KWASZONKI

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_MROŻONKI

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_ARTYKUŁY MLECZARSKIE

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE


Ostrowiec Św., dnia 23 czerwca

znak sprawy z ARL/PZP /PN/ SPOŻ/ 2O17/1

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU.2015.2164
t.j. z dnia 2015.12.22 z poz. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia
06.06.2017 r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Św. 23 czerwca 2017r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2017/1

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakup odzieży roboczej wskazanej w załączniku nr 1 dla uczestników projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

zaproszenie odzież robocza


Przetarg
znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

protokół 2017


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/1
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel/fax: 41/248-03-70
www.arl.ostrowiec.pl
arl@arl.ostrowiec.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)
na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego  Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

SIWZ2017 3

Ogłoszenie nr 527822


 Ostrowiec Św., 2 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: ARL/PROM/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych/reklamowych z nadrukiem na cele promocji  i działań rozwojowych Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadanie określone w załączniku.

Zaproszenie promocja


Ostrowiec Św. 7 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NSz/2017/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na części wskazane poniżej.
Zaproszenie_NS_9


Ostrowiec Św. 7 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NSz/2017/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie_NS_monter


Ostrowiec Św. 7 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NSz/2017/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie_N_S_2_bhp


Ostrowiec Św. 2 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/SNP/2017/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach szkolenia TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „Szansa na przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert sznp 2


Ostrowiec Św. 1 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/SNP/2017/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „Szansa na przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ARL_9.1_ZO_SNP_2017_1


Ostrowiec Św., dnia 28.12.2016 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5

I
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907
z póź. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 12.12.2016 r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
w części 2 postępowania: kwaszonki

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy KIDEM Sp. j. Ireneusz Kowalski, Dorota Kowalska, Jędrzejów 78, 27-400 Ostrowiec ŚW., ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

zawiadomienie_oferta281216


Ostrowiec Św., 22 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.

Zaproszeniepapiernicze2212


Ostrowiec Św., 22 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie środków chemicznych określonych w załączniku nr 1 do siedziby Zamawiającego według jego potrzeb w transzach poczynając od stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. na podstawie zamówień zgłoszonych średnio dwa lub trzy razy w miesiącu.

Zaproszenie_chemia2212


Przetarg
Znak sprawy: znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 12.12.2016r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 364557 – 2016) na wykonanie usługi pn. „sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

protokol2112


Znak sprawy: ARL/Środk/2016, ARL/BIUR/2016

Ostrowiec Św., 20 grudnia 2016 r.

Unieważnienie postępowania

Na podstawie pkt V Zaproszenia do składania ofert na :

– dostarczanie środków chemicznych (ARL/Środk/2016),
– dostarczanie materiałów biurowych i piśmienniczych (ARL/BIUR/2016)

uniewaznienie postępowania1812


Ostrowiec Św., 14 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.
2. Sposób i termin jego wykonania.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego średnio dwa razy w miesiącu.

zaproszenie_papiernicze


Ostrowiec Św., 14 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie środków chemicznych określonych w załączniku nr 1 do siedziby Zamawiającego według jego potrzeb w transzach poczynając od stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. na podstawie zamówień zgłoszonych średnio dwa lub trzy razy w miesiącu.

zaproszenie_chemia


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)
na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

siwz-nowela-2016

364557-2016


Ostrowiec Św., 7 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia:
1) ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Św., przy ulicy Sandomierskiej 26 A. tj. Centrum Biurowo – Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości (chronione całodobowo, w każdy dzień tygodnia), na działkach nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².

zaproszenie-ochrona-2016


Ostrowiec Św. 28 października 2016 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/9

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-9


Ostrowiec Św. 18 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/8

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-2-monter


Ostrowiec Św. 18 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia KUCHARZ na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-1-kucharz


Ostrowiec Św. 18 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-2-bhp


Ostrowiec Św. 18 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w ramach szkolenia KUCHARZ na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-1-bhp


Ostrowiec Św. 14 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup produktów spożywczych tj.
Część 1. Artykułów ogólnospożywczych
Część 2. Nabiału
Część 3. Mięsa, wędliny, drobiu
Część 4. Warzyw i owoców,
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na części wyżej wskazane zgodnie z załącznikiem nr 1,

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa


Ostrowiec Św., 7 października 2016 r.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/1

Wyjaśnienia

W związku z pytaniem Oferenta informujemy, iż wykonanie usługi:

cateringu tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników (szacunkowo 510 osobodni) projektu „Kompetencje kluczem do kariery”
Informujemy, iż dostarczenie posiłków do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie może nastąpić poprzez serwowanie posiłków wraz ze sztućcami jednorazowego użytku.


Ostrowiec Św., 6 października 2016 r.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/7

Wyjaśnienia

Informujemy, iż w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 5 października 2016r. znak sprawy: Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/7
nastąpiła omyłka pisarska.

Prawidłowe brzmienie załącznika nr 1 w ramach części 2 do Zaproszenia do składania ofert to:

wyjasnienia-wozki-logo


Ostrowiec Św., 6 października 2016 r.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/3

Wyjaśnienia

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. pragnie doprecyzować specyfikację oprogramowania zawartą w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 4 października 2016r. znak sprawy: Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/3 w zakresie Części 2 tj.

wyjasnienia-komputery-logo


Ostrowiec Św. 5 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Część 1) przeprowadzenie szkolenia w zakresie spawania metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego,
Część 2) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wózka widłowego
w ramach projektu pn: „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

zaproszenie_spawanie5_1-_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu biurowego:
Część 1. Projektor multimedialny (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 2. Projektor multimedialny (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 3. niszczarka (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
na cele realizacji projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na części określone niemniejszym zaproszeniem.

zaproszenielaptop_oprogramowanie_projektory_niszczarka_4_10_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu elektronicznego:
Część 1. Drukarka  (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 2. Kserokopiarka (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 3. Ploter (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 4.  Drukarka + skaner (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1)
na cele realizacji projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na części określone niemniejszym zaproszeniem.

zaproszenielaptop_oprogramowanie_elektroniczny_4_10_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu i oprogramowania elektronicznego:
Część 1. Laptop (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 –część 1)
Część 2. oprogramowanie (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 –część 2)
na cele realizacji projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na części określone niemniejszym zaproszeniem.

zaproszenielaptop_oprogramowanie_4_10_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu komputerowego na cele realizacji projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

zaproszenie_komputery4_10_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
wykonywanie usługi cateringu tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników (szacunkowo 510 osobodni) projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

zaproszenie_posilki4_10_16