Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2018

Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2018/1     


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie

 

Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2018/2   

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie

 


Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2018  

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


   Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2018  

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie

 

Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z poźn. Zm.)
na
sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 660350-N-2018 z dnia 2018-12-14 r. 


Ostrowiec Świętokrzyski 28 września 2018 r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie + załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski 24 września 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/8

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.


Ostrowiec Świętokrzyski 17 września 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/8

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 7 września 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/8

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 613949-N-2018 z dnia 2018-09-07 r. 


Ostrowiec Świętokrzyski 30 sierpnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6

ZAWIADOMIENIE 
o odrzuceniu oferty
i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 29 sierpnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/7

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 23 sierpnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/7

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 22 sierpnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 20 sierpnia 2018 r.

Dot. znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/7

Wyjaśnienie treści SIWZ


Ostrowiec Świętokrzyski 17 sierpnia 2018 r.

Dot. znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6

Wyjaśnienie treści SIWZ


Ostrowiec Świętokrzyski 14 sierpnia 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/7

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Załączniki – DOC.

Ogłoszenie nr 604765-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. 


Ostrowiec Świętokrzyski 14 sierpnia 2018 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie

Załączniki

 


Ostrowiec Świętokrzyski 13 sierpnia 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)

na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 604079-N-2018 z dnia 2018-08-13 r. 


Ostrowiec Świętokrzyski 19 lipca 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie zamówienia publicznego o Nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

Zawiadomienie o unieważnieniu


Ostrowiec Świętokrzyski 19 lipca 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 19 lipca 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 16 lipca 2018 r.

Dot: znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

Wyjaśnienie treści SIWZ


Ostrowiec Świętokrzyski 13 lipca 2018 r.

Dot: znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Modyfikacja SIWZ


Ostrowiec Świętokrzyski 11 lipca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie nr 586757-N-2018 z dnia 2018-07-11 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski 10 lipca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/4

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie zamówienia publicznego o Nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/4

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 4 lipca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

Zawiadomienie o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 29 czerwca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/4

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu
„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie nr 580202-N-2018 z dnia 2018-06-29 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski 28 czerwca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 28 czerwca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

ZAWIADOMIENIE 
o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 18 czerwca 2018 r.

Przetarg

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 08.06.2018r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 569265- N – 2018) na wykonanie usługi pn. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 8 czerwca 2018r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. Zm)

na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Ważne:

w pozycji 10, 16 i 27 należy wskazać cenę za kg.
W nawiązaniu do  postępowania znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1 informujemy, iż w załączniku 6F należy wskazać cenę za kg.
Wskazanie ceny za inną jednostkę miary zostanie odpowiednio przeliczone.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – załączniki

Ogłoszenie nr 569265-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski 11 maja 2018r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ARP/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie – catering

Załączniki

 


Ostrowiec Świętokrzyski 8 maja 2018r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/PIEK/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie i załączniki


Ostrowiec Św., dnia 30 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,
ODRZUCENIU OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

w sprawie zamówienia publicznego z dnia 30.03.2018 r., nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1 (ogłoszenie BZP: nr 537998-N-2018) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie usługi pn. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna
i pozaformalna osób dorosłych realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego”.

Zawiadomienie


Ostrowiec Św., dnia 16 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w sprawie zamówienia publicznego z dnia 28.03.2018 r., nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  11 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 30 marca 2018 r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(ogłoszenie BZP: nr 537998-N-2018) na wykonanie usługi
pn. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu
UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS
Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego”.

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  10 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2018/3

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert – szkolenie kucharz

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  6 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 28 marca 2018 r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(ogłoszenie BZP: nr 537586-N-2018) na wykonanie usługi pn.
zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  4 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ostrowiec Świętokrzyski,30 marca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 537998-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.  – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski, 30 marca 2018 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NP/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn.zm)
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 537586-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.  – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski, 26 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA –

projekt „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


 

Ostrowiec Świętokrzyski, 21 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a/2

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.:
KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO – I STOPIEŃ
w ramach projektu pn: „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokumentacja przetargu:

Zaproszenie do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki


Przetarg

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 12 marca 2018r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 529550-N-2018) na wykonanie usługi pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Protokół – otwarcie ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 13 marca 2018 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

Część 1) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. KURS OPERATOR SUWNICY,

Część 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. KURS DLA KANDYDATÓW
NA KSIĘGOWEGO – I STOPIEŃ

w ramach projektu pn: „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokumentacja zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert – „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”

Szczegółowy opis warunków zamówienia + załączniki – „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU” 


Ostrowiec Świętokrzyski, 12 marca 2018r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn.zm)

na

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dokumentacja przetargu:

Ogłoszenie nr 529550-N-2018 z dnia 2018-03-12 r – Biuletyn Zamówień Publicznych

SIWZ – „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Załączniki – „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

 


Zamówienia publiczne 2017

Więcej....

Zamówienia publiczne 2016

Więcej....