Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2019

Ostrowiec Świętokrzyski, 23 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NP/2019/5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro-
wykonywanie usługi cateringu dla uczestników projektu

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro-
wykonywanie usługi przeprowadzenia badań lekarskich
i wystawienie świadectwa/orzeczenia lekarskiego stwierdzającego
brak przeciwwskazań do uczestnictwa szkoleniu zawodowym 

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro-
zakup ubrań roboczych na zajęcia praktyczne

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro-
ubezpieczenie NNW w czasie trwania szkolenia

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup materiałów biurowych i podręczników

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
prowadzący szkolenie KUCHARZ

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski 7 października 2019 r.

 Znak sprawy: ARL/Środk/2019/2 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski 24 września 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/2

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski 18 września 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 06.09.2019r.,

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski 6 września 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z poźn. Zm.)
na
sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki

Ogłoszenie nr 593724-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.


Ostrowiec Świętokrzyski 5 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
egzamin szkolenie BRUKARZ

 

 Zaproszenie – egzamin BRUKARZ


Ostrowiec Świętokrzyski 8 lipca  2019 r.

INFORMACJA
o wyniku otwartego naboru partnera

Informacja


Ostrowiec Świętokrzyski 12 czerwca  2019 r.

OGŁOSZENIE
o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
na lata 2019 – 2021

Ogłoszenie


Ostrowiec Świętokrzyski 10 czerwca  2019 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – dostawa naczyń jednorazowych

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie – naczynia jednorazowe

Załącznik nr 1

 

Ostrowiec Świętokrzyski 30 kwietnia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie nr 510085305-N-2019 z dnia 30-04-2019 r. – BZP


Ostrowiec Świętokrzyski 18 kwietnia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/2

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi

 

Ogłoszenie nr 510077733-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.  – BZP

 

Ostrowiec Świętokrzyski 28 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty – dostawy

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 28 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

ZAWIADOMIENIE 
o odrzuceniu oferty – dostawy

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 26 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/2

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty – szkolenie

Zawiadomienie o wyborze oferty 


Ostrowiec Świętokrzyski 21 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert na

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu
„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

Szkolenie „Podstawy księgowości
z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych”

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 20 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert-
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 13 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu
„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

Szkolenie „Podstawy księgowości
z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki

Ogłoszenie nr 524394-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.  – BZP

 


Ostrowiec Świętokrzyski 12 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi

Ogłoszenie nr 510047380-N-2019 z dnia 12-03-2019 r.


Ostrowiec Świętokrzyski 12 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
na potrzeby przygotowania posiłków
przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  + załączniki

Ogłoszenie nr 523658-N-2019 z dnia 2019-03-12 r


Ostrowiec Świętokrzyski 19 lutego 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski 8 lutego 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 28 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/9

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski 25 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z poźn. zm.)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu
„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS
Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki

Ogłoszenie nr 507327-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.  – BZP

 


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/9

 PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 9 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


Ostrowiec Świętokrzyski 4 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/2

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski 3 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/9

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z poźn. zm.)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego

„MODUŁ – PIEKARZ Z ELEMENTAMI CUKIERNICTWA”

 dla uczestników projektu
„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 499048-N-2019 z dnia 2019-01-03 r – BZP


Ostrowiec Świętokrzyski 3 stycznia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


Ostrowiec Świętokrzyski 2 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/6A/SPOŻ/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


Zamówienia publiczne 2018

Więcej....

Zamówienia publiczne 2017

Więcej....

Zamówienia publiczne 2016

Więcej....